Informace o zápisu

Zápis proběhne v pondělí 21. 6. od 9:00 do 11:00 a od 14:30 do 17:00. U zápisu odevzdáte Žádost o přijetí, potvrzenou oběma rodiči.

Setkání se zájemci o zapsání dítěte proběhne v úterý 8. 6. mezi 17:00 a 19:00 a ve středu 16. 6. mezi 17:00 a 19:00 – na konkrétní čas a termín se prosím zapisujte zde.

V případě dotazů či nejasností volejte Danou Tůmovou, které také můžete napsat.

Po odevzdání Žádosti o umístění dítěte do dětské skupiny bude do 15 pracovních dnů rozhodnuto o přijetí/nepřijetí dítěte a rodič bude o rozhodnutí informován prostřednictvím emailu. V případě přijetí dítěte do dětské skupiny vyplní každý rodič následující dokumenty, které obdrží s rozhodnutím o přijetí:

 • Evidenční list dítěte v Dětské skupině RKC Paleček
 • Lékařský posudek o zdravotním stavu dítěte
 • Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce
 • Monitorovací list podpořené osoby

Po dodání všech materiálů bude uzavřena smlouva.

Předpoklady pro přijetí

 • Dítě je ve věku 1,5 – 4 roky.
 • Dítě je schopno samostatné chůze.
 • Dítě je schopno dlouhodobého odloučení od rodičů.
 • Dítě je fyzicky i psychicky zdravé a podrobilo se pravidelnému stanovenému očkování, což bude doloženo lékařským posudkem (o přijetí a zařazení dětí s handicapem či jinými znevýhodněními, která vyžadují náročnější péči, se rozhodne individuálně).
 • Rodiče dítěte jsou ochotní k úzké spolupráci s dětskou skupinou.
 • Umístění dítěte do dětské skupiny vede k pomoci rodičům s jejich uplatněním na trhu práce. Alespoň jeden z rodičů je zaměstnán, vykonává podnikatelskou činnost, nebo studuje. Pokud je nezaměstnaný, tak si zaměstnání hledá. Tato podmínka musí být splněna po celou dobu docházky dítěte do dětské skupiny.
 • Rodič dítěte doloží u zápisu svůj pracovně právní vztah se zaměstnavatelem potvrzením o existujícím pracovně právním vztahu, nebo pokud podniká, doloží potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení o tom, že je účasten na důchodovém pojištění. U nezaměstnaných rodičů doloží rodič potvrzení od úřadu práce o tom, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. U rodiče, který je studentem, bude doloženo potvrzení o studiu. Rodiče pro účely doložení těchto faktů obdrží příslušný formulář u přijímacího řízení.
 • Rodič dítěte vyplní po přijetí dítěte do dětské skupiny a na konci účasti na projektu monitorovací list podpořené osoby.
 • Rodič dítěte vyplní písemný souhlas se zpracováním osobních údajů.
 • Rodič dítěte se zaváže, že dodrží docházku uvedenou v Žádosti o přijetí dítěte
 • Přednostně přijímáme děti, které v Dětské skupině měly/mají sourozence