ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH OCHRANA

Rodinné a komunitní centrum Paleček, z.s. (dale jen RKC Paleček) si váží Vaší důvěry spočívající v poskytování osobních údajů a rádi bychom Vás informovali, že zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje podle veškeré platné legislativy včetně nařízení GDPR.

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb, účast na programu RKC Paleček

Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, případně jméno a příjmení dítěte a jeho datum narození, slouží pouze pro evidenci Vaší účasti na aktivitách RKC Paleček.

Vedení účetnictví

Jste-li zákazníkem, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Zasílání newsletterů

Abychom Vám mohli e-mailem zasílat informace o programu a činnosti RKC Paleček, potřebujeme Vaší e-mailovou adresu. Pokud budete chtít zasílání e-mailů ukončit, můžete tak snadno kdykoliv učinit kliknutím na tlačítko “odhlásit” v zápatí každého e-mailu, který od nás obdržíte.

Fotografie z akcí RKC Paleček

Na některých akcích – kurzech, seminářích, besedách pořizujeme fotografickou dokumentaci. Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu. Fotografie nikdy nepořizujeme bez předchozího souhlasu účastníků, vždy je možné takový záznam odmítnout.

Kdo je správce Vašich osobních údajů?

Rodinné a komunitní centrum Paleček, z.s. (dále jen „Správce“), se sídlem Uralská 10, Praha 6 a provozovnami na adrese Písecká 17, Praha 3 a Jeseniova 1196, Praha 3; registrace dne 18.3. 2003 u Ministerstva vnitra ČR pod j.č. VS/1-1/53266/03-R
Správce určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu, a vybírá případné další zpracovatele, kteří mu ve zpracování pomáhají. Pokud se na nás, jako na správce, budete chtít v průběhu zpracování s čímkoliv obrátit, kontaktujte nás prosím na níže uvedených údajích.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje pomocí moderních technologií, které odpovídají vysokému stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme téměř veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.
K Vašim osobním údajům mají přístup naši pečlivě vybraní zaměstnanci. Dále se může jednat o poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací, spolupracující fyzické i právnické osoby zajišťující správu webu a softwarových aplikací nebo vykonávající pro nás technické, organizační, provozní, administrativní, logistické, případně další kategorie činností. Se zpracovateli uzavíráme smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů tak, aby Vaše údaje zůstaly v bezpečí. Všichni případní námi používaní globální poskytovatelé technologií (datová úložiště, sociální sítě, software apod.), se kterými není technicky možné uzavřít samostatnou písemnou zpracovatelskou smlouvu, jsou zavázáni plnit všechny požadavky GDPR na své straně a plně se zavazují k ochraně všech osobních údajů uživatelů včetně námi spravovaných.
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchovávání, anebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.
Ve výjimečných případech jsme povinni osobní údaje zpřístupnit i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).
Zpracování našich dat probíhá výhradně na území Evropské unie.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu trejkl.dpo@gmail.com.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl(a) námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelu zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že Vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Zde potřebujeme alespoň 30 dní.
Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Pokud si budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje z našeho systému i ze systémů všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní a je možné provést výmaz pouze na základě písemné žádosti.
V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady či prezenční listiny po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme však moc rádi, pokud budete o tomto podezření informovat nejprve přímo nás, abychom mohli v této věci něco udělat a případné pochybení napravit.
Mlčenlivost
Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto naše zásady zpracování osobních údajů platí od 25. května 2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.

V případě dalších dotazů a přání se prosím obracejte na Danu Tůmovou, email: kurzyprodeti@rcpalecek.cz

tel.: 607 812 510